амортизација 2011

ПРАШАЊЕ:

На Собранието на акционери на АД,,ОХРИДТУРИСТ,,-Охрид одржано на ден 25.05.2012 година, од полномошник на акционер Адвокат Тоше Тодороски е поставено прашање да се прикажи Извештај за пресметаната амортизација во друштвото.

ОДГОВОР:
Пресметаната амортизација во друштвото за 2011 година изнесува 15.251.048,00 денари и истата во Извештајот за работење на друштвото за 2011 година е прикажана како ставка со 29,17% во вкупните трошоци.
Пресметаната амортизација произлегува аналитички од следните подставки:

АМОРТИЗАЦИЈА 2011

Р.бр. Објект Градежи Опрема Вкупно

1. Хотел ,,Десарет,, 8.556.368,50 22.869,00 8.579.237,50
2. Автокамп ,,Љубаништа,, 1.998.167,50 12.709,50 2.010.877,00
3. Комплекс ,,Летница,, 2.199.200,50 – 2.199.200,50
4. Ресторан Билјанини извори – 3.376,50 3.376,50
5. Хотел ,,Орце Николов,, 2.404.839,50 16.925,00 2.421.764,50
6. Заеднички служби – 36.592,00 36.592,00
ВКУПНО: 15.158.576,00 92.472,00 15.251.048,00