ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОБРАНИЕ

         P O V I K

za odr`uvawe Godi{na sednica na Sobranieto

na akcioneri na AD,,OHRIDTURIST,, -Ohrid

  DNEVEN RED:

1. Izbor na pretsedava~ i rabotni tela.

2. Usvojuvawe na Zapisnikot od sednicata na Sobranie na akcioneri odr`ana na den 28.03.2012 godina.

3. Razgleduvawe i usvojuvawe na zavr{nata smetka i rezultatite od raboteweto na AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid za 2011 godina, na Izve{tajot od izvr{ena kontrola na revizorska ku}a DOO MUR STIVENS,,-Skopje, na Izve{tajot za ostvarenite rezultati od raboteweto na dru{tvoto za 2011 godina i odobruvawe na rabotata na Odborot na direktori na dru{tvoto i odlu~uvawe po istite.

– Predlog odluka za usvojuvawe na zavr{nata smetka i rezultatite od raboteweto na AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid za 2011 godina;

– Predlog odluka za usvojuvawe na Izve{tajot od izvr{ena kontrola na revizorska ku}a DOO MUR STIVENS,, -Skopje za 2011 godina;

– Predlog odluka za usvojuvawe na Izve{tajot za ostvarenite rezultati od raboteweto na AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid vo 2011 godina;

– Predlog odluka za odobruvawe na rabotata na Odborot na direktori na dru{tvoto za 2011 godina.

4. Imenuvawe na Revizorska ku}a za revizija na godi{niot izve{taj i godi{nata presmetka za 2012 godina.

          Sednicata na Sobranieto na akcioneri }e se odr`i na den 25.05.2012 godina so po~etok vo 11,00 ~asot vo prostoriite na hotel ,,PALAS,, na ul.,,Partizanska,, br. 8, Ohrid.

Akcionerite na Sobranieto mo`at da prisustvuvaat li~no ili mo`e da imenuvaat polnomo{nik. Imenuvaweto na polnomo{nikot se vr{i so pismeno polnomo{no. Akcionerot treba vedna{ pismeno da go izvesti Dru{tvoto za sekoe polnomo{no dadeno vo pismena forma. Akcionerot koj nema da go izvesti Dru{tvoto za dadenoto polnomo{no }e se smeta deka ne go dal polnomo{noto.

Kako uslov za uva`uvawe na polnomo{noto, kako i verifikacija na dadenite instrukcii za glasawe, akcionerot, zaradi utvrduvawe na li~niot identitet e dol`en izvestuvaweto za dadenoto polnomo{no da go dostavi do Dru{tvoto da prilo`i i soodvetna dokumentacija za identifikacija i toa:

1. Za akcioner fizi~ko lice se prilo`uva kopija od li~na karta ili paso{.

2. Za akcioner doma{no pravno lice se prilo`uva tekovna sostojba od Centralniot registar na R.Makedonija, vo original ne postara od deset dena.

Za va`e~ko }e se smeta i polnomo{no za zastapuvawe dadeno od akcioner na drugo lice koe akcionerot go zaveril kaj notar.

Akcionerite ili nivnite polnomo{nici mo`e da u~estvuvaat na sednicata na Sobranieto i da go ostvaruvaat pravoto na glas samo pod uslov svoeto u~estvo da go prijavile pred odr`uvawe na sednicata na Sobranieto, kako i da poseduvaat dokument za li~na identifikacija.

Prijavuvaweto na u~estvoto na sednicata akcionerite go vr{at so pismena prijava, a polnomo{nicite kon pismenata prijava prilo`uvaat polnomo{no vo original i pismeno izvestuvawe od akcionerot, davatel na polnomo{noto, i fotokopie od dokumentacijata navedena vo to~ka 1 ili 2 pogore.

Dostavata se vr{i do AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid, ul. ,,Partizan ska,, br. 8, Ohrid.

Se povikuvaat akcionerite ili nivnite polnomo{nici navremeno da go prijavat svoeto u~estvo zaradi uredno sproveduvawe na procedurata na odr`uvawe sednicata na sobranieto.

Akcionerite koi poedine~no ili zaedno poseduvaat najmalku 5% od vkupniot broj akcii so pravo na glas, imaat pravo da dostavat predlog za dopolnuvawe na dnevniot red i predlog odluki po to~kite od dnevniot red so soodvetno obrazlo`enie.

Akcionerite baraweto za vklu~uvawe na edna ili pove}e to~ki vo dnevniot red na Sobranieto i predlagaweto na odluki za usvojuvawe mo`at da go dostavat vo rok od osum dena od denot koga e objaven javniot povik za odr`uvawe na sednicata na Sobranieto, do Odborot na direktori na dru{tvoto.

Sekoj akcioner ima pravo da postavuva pra{awa po sekoja od to~kite od dnevniot red na sednicata na Sobranieto na Dru{tvoto.

Odgovorite na postavenite pra{awa na sednicata na Sobranieto,  Dru{tvoto }e gi objavi na svojata internet stranica soglasno so zakon.

Zainteresiranite lica mo`at da izvr{at uvid i da podignat materijali {to se podgotveni za sobranieto, vo arhivata na dru{tvoto sekoj den vo vremeto od 12-14 ~asot.

          Materijalite se dostapni i na oficijalnata internet stranica na dru{tvoto www.ohridturist.mk 

AD OHRIDTURIST- OHRID

                                               Generalen direktor,

                                                        Rahman Xemal      

PREDLOG:

Vrz osnova na ~len 383 od Zakonot za trgovski dru{tva, a vo sklad so ~len 44 od Statutot na AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid, Sobranieto na akcioneri na sednicata odr`ana na den ________ godina ja donese slednata

O D  L  U  K  A

1. Se usvojuva Revizorskiot izve{taj na ovlastenata revizorska ku}a MUR STIVENS,, DOO-Skopje za revizijata na godi{nata presmetka za 2011 godina i Izve{tajot za rabotewe na AD ,,OHRIDTURIST,,-Ohrid vo 2011 godina.

2. Sostaven del na ovaa Odluka e Revizorskiot izve{taj na ,,MUR STIVENS,, DOO-Skopje za revizijata na godi{nata presmetka i Izve{tajot za rabotewe na AD ,,OHRIDTURIST,,-Ohrid za 2011 godina.

3. Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

    AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid

   SOBRANIE NA AKCIONERI

     Pretsedava~,

PREDLOG:

Vrz osnova na ~len 383 i 384 od Zakonot za trgovski dru{tva, a vo sklad so ~len 44 od Statutot na AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid, Sobranieto na akcioneri na sednicata odr`ana na den _______ godina ja donese slednata

O D  L  U  K  A

1. Se odobruva rabotata na ~lenovite na Odborot na direktori na AD ,,OHRIDTURIST,,-Ohrid za 2011 godina:

 • Koleski Kire

 • ^adikoski Ratko

 • Petru{ev \or|i

 • Nasteski Mate

 • Rahman Xemal

2. Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

    AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid

   SOBRANIE NA AKCIONERI

     Pretsedava~,

PREDLOG:

Vrz osnova na ~len 383 od Zakonot za trgovski dru{tva, a vo sklad so ~len 44 od Statutot na AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid, Sobranieto na akcioneri na sednicata odr`ana na den ________________ godina ja donese slednata

O D  L  U  K  A

1. Za revizija na Godi{nata presmetka i Godi{niot izve{taj za rabotata na AD ,,OHRIDTURIST,,-Ohrid vo 2012 godina se izbira revizorska ku}a __________________ za cena _____________plus DDV.

2. Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

   AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid

   SOBRANIE NA AKCIONERI

     Pretsedava~,

 

PREDLOG:

Vrz osnova na ~len 383 od Zakonot za trgovski dru{tva, a vo sklad so ~len 44 od Statutot na AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid, Sobranieto na akcioneri na sednicata odr`ana na den ___________ godina ja donese slednata

O D  L  U  K  A

1.Se usvojuva Izve{tajot za raboteweto na AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid i godi{nata presmetka za 2011 godina.

2. Sostaven del na ovaa odluka e Izve{tajot za raboteweto na AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid i godi{nata presmetka za 2011 godina.

3.Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

    AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid

   SOBRANIE NA AKCIONERI

     Pretsedava~,

   

PREDLOG:

Vrz osnova na ~len 383 od Zakonot za trgovski dru{tva, a vo sklad so ~len 44 od Statutot na AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid, Sobranieto na akcioneri na sednicata odr`ana na den _______ godina ja donese slednata

O D  L  U  K  A

1. Se usvojuva Izve{tajot za ostvarenite rezultati od raboteweto na AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid za 2011 godina.

2. Vo dru{tvoto za 2011 godina se ostvareni slednite finansiski rezultati od raboteweto:

– Ostvareni vkupni prihodi 47.630.714,00 denari

– Vkupno rashodi  52.285.073,00 denari

– Zaguba pred odano~uvawe      4.654.359,00 denari

– Danok na dobivka na nepriznaeni rashodi     680.381,00 denari

– Neto zaguba    5.334.740,00 denari

3.Ostvarenata zaguba }e se pokriva od akumuliranata neraspredelena dobivka od minati godini i od rezervite na dru{tvoto.

4. Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

    AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid

   SOBRANIE NA AKCIONERI

     Pretsedava~,

    I  Z  V  E  [  T  A  J

za raboteweto na Odborot na direktori na AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid za period 01.01.2011 god.. do 31.12.2011 godina

Soglasno ~len 65 od Statutot na AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid upravuvaweto so dru{tvoto e organizirano spored ednostepeniot sistem so Odbor na direktori koj broi pet ~lena, od koi: ~etiri ~lena se  neizvr{ni ~lenovi, a eden ~len e izvr{en ~len na Odbor na direktori.

Postojnite ~lenovi na Odborot na direktori se: Koleski Kire-Pretsedatel na Odborot na direktori, ^adikoski Ratko, Nasteski Mate i Petru{ev \orgi se neizvr{ni ~lenovi na Odbor na direktori, a Rahman Xemal e izvr{en ~len na Odborot na direktori so naziv Generalen direktor na dru{tvoto.

Do 30.05.2011 godina Generalen direktor na dru{tvoto be{e Sekuloski Mil~o, koj poradi zdravstveni pri~ini pobara da bide otpovikan od ~len na Odborot na direktori, taka da Sobranieto na akcioneri koe se odr`a na 30.05.2011 godina donese Odluka za negovo otpovikuvawe, a za nov ~len na Odbor na direktori go izbra Rahman Xemal vraboten vo dru{tvoto na rabotno mesto Rakovoditel.

Neizvr{niot ~len Petru{ev \orgi e nezavisen ~len na Odbor na direktori.

Vo delovnata 2011 godina Odborot na direktori ima odr`ano 8  (osum) sostanoci na Odborot na direktori na koi se razgledani aktuelni sostojbi na raboteweto na AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid i toa:

– Sednica na Odbor na direktori odr`ana na den 24.02.2011 godina;

– Sednica na Odbor na direktori odr`ana na den 24.02.2011 godina;

– Sednica na Odbor na direktori odr`ana na den 19.04.2011 godina;

– Sednica na Odbor na direktori odr`ana na den 05.05.2011 godina;

– Sednica na Odbor na direktori odr`ana na den 18.06.2011 godina;

– Sednica na Odbor na direktori odr`ana na den 11.11.2011 godina;

– Sednica na Odbor na direktori odr`ana na den 07.12.2011 godina;

– Sednica na Odbor na direktori odr`ana na den 22.12.2011 godina.

Na sednicite bea razgleduvani pra{awa koi {to se od nadle`nost od Odbor na direktori, aktuelni sostojbi od raboteweto, naplata na pobaruvawata na dru{tvoto i informaciite za pobaruvawa i obvrska izgotveni od Izvr{niot direktor na dru{tvoto.

Odborot na direktori gi organizira redovnite godi{ni popisi i gi usvoi izve{taite od Centralnata Popisna Komisija, kako i dokumentacijata, Odlukite i Izve{taite za raboteweto vo delovnata 2010 godina koi bea razgleduvani na Godi{noto Sobranie na akcioneri na den 30.05.2011 godina.

Odborot na direktori posebno stavi akcent na zaokru`uvawe na postapkatga za privatizacija za zemji{teto na koe se nao|aat hotelskite kapaciteti, i donese soodvetni odluki za privatizacija na zemji{teto so cel da se dobijat imotni listovi vo koi }e bide zapi{ano pravoto na sopstvenost na zemji{teto koe vo sega{niot status se vodi na ime na RM so pravo na koristewe na AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid. Site postapki se vo zavr{na faza i se ~eka dobivawe na re{enija za pla}awe na nadomestokot za privatizacija na grade`noto zemji{te .

Odborot na direktori tekovno gi razgleduva{e aktivnostite na slu`bite vo dru{tvoto  vo vrska so postapkite za denacionalizacija koi vo dosega{niot tek na postapkite za privatizacija na zemji{teto prestavuvaat pre~ka za da mo`e da se privatizira zemji{teto

So toa se sozdavaat realni pretpostavki da se sozdadat preduslovi za da mo`e da se zaokru`i procesot na sopstvenost, a so samoto toa da ne postojat pre~ki za zapo~nuvawe na soodvetni postapki koi se odnesuvaat za eventualni idni vlo`uvawa vo objektite.

Odborot na direktori tekovno gi razgleduva{e pristignatite barawa na vrabotenite vo dru{tvoto vo vrska so prava i obvrski po osnov na raboten odnos i blagovremeno vo sklad so zakonskite propisi i svojata nadle`nost odlu~uva{e po barawata na vrabotenite.

I pokraj vlo{enite uslovi na stopanisuvawe i nemo`nosta za produktivno anga`irawe na vrabotenite vo tekot na celata godina, Odborot na direktori ne se odlu~i na kolektivno otpu{tawe i proglasuvawe na tehnolo{ki vi{oci so cel da se obezbedi materijalna i socijalna sigurnost na vrabotenite vo dru{tvoto.

                                                       AD,,OHRIDTURIST,,-OHRID

          ODBOR NA DIREKTORI

   Pretsedatel,

   Koleski Kire

  I Z V E [ T A J

za ostvareni rezultati od raboteweto vo delovnata 2011 godina

    Po~ituvani akcioneri,

Pred da po~nam so prezentacija na ostvarenite finansiski rezultati, dozvolete mi samo so nekolku re~enici da go svrtam vnimanieto na odredeni aspekti od raboteweto, koi dosega mo`ebi ne bile naglaseni vo dovolna mera. Imeno, vo poslednite nekolku godini na slo`eni uslovi na rabotewe, na{ata orientacija be{e da rabotime pozitivno, bez zagubi, kako i da gi za~uvame rabotnite mesta. Vo uslovi na ograni~eni mo`nosti za nao|awe povolni izvori za finansirawe, preku politikata na davawe na objektite pod zakup, so obvrska na vrabotuvawe na postojnite vraboteni i isplata na plati, smetam deka uspeavme da gi nadminime problemite so koi se soo~ija golem del od stopanskite subjekti vo na{ata bran{a.

Smetam deka na site im e jasno deka raboteweto vo prethodnata 2011 godina se odviva{e vo mnogu nepovolni uslovi koga e vo pra{awe na{ata dejnost bidejki svetskata ekonomska kriza i posledicite od istata se po~uvstvuvaa vo raboteweto na dru{tvoto. No i pokraj toa postojniot koncept na stopanisuvawe se poka`a kako ispraven vo edni vakvi okolnosti.

Se razbira, kako menaxment, dolgoro~nata perspektiva na kompanijata voop{to ne ja gledame vo toa postojano da gi izdavame objektite pod zakup, bez fundamentalen razvoj. Me|utoa, vo praksa se soo~uvame so problemi kako od objektivna, taka i od subjektivna priroda so prisutna kontinuirana negativna energija naso~ena kon AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid i mnozinskite sopstvenici, koja e rezultat na ednostranoto gledawe na rabotite.

Imeno, moram da potsetam deka vo poslednite nekolku godini, AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid be{e vovle~en vo postapki za denacionalizacija vo koj soglasno Zakon se ograni~uva mo`nosta za bilo kakvi pogolemi zafati dokolku prethodno ne se ras~istat imotno pravnite odnosi i ne se zavr{at postapkite za denacionalizacija. Ovoj proces e pri kraj i smetame deka }e se nadminat del od objektivnite pri~ini koi onevozmo`uvaa dosega od formalno pravna strana da se ispolnat preduslovi za pogolemi investicioni vlo`uvawa.

Prethodno akcionerite se zapoznaeni za slu~ajot so postapkata za denacionalizacija koja se vodi za del od dvornoto mesto od hotel ,,Palas,, kade na porane{ni sopstvenici im se vra}a del od dvornoto mesto pred hotelot iako zakonot predviduva cela niza drugi mehanizmi i na~ini na obe{tetuvawe, preku izdavawe na obvrznici, a krajno za taa namena se rezervirani i prioritetni akcii. Vo edna takva situacija, ne postojat uslovi da se investira.

Na ovoj plan, treba da se ima na znaewe deka del od akcionerite, koi imaat mo`nosti da obezbedat proekti i izvori za finansirawe na razvojot na kompanijata, isto taka ne po svoja vina se involvirani vo beskrajni sudski procesi,koi se pri kraj  na re{avawe.

Otkako se potsetivme na ovie nekolku raboti, dozvolete mi sega da se zadr`am na nekolku fakti za raboteweto vo 2011-ta godina.

Spored odredbite na ~len 476 stav 1 od Zakonot za trgovski dru{tva, sekoe dru{tvo ima obvrska po istekot na delovnata godina da sostavuva godi{na smetka.

Soglasno ~len 476 stav 2 od Zakonot za trgovskite dru{tva sekoj golem i sreden trgovec, po istekot na delovnata godina ima obvrska da podgotvuva i da podnesuva i finansiski izve{tai vo soglasnost so usvoenite Me|unarodni smetkovodstveni standardi i Me|unarodni standardi za finansisko izvestuvawe.

Vrz osnova na seopfatna analiza za raboteweto na dru{tvoto, Odborot na direktori vo prvoto polugodie od 2009 godina donese Odluka za izdavawe pod zakup na objektite: hotel ,,Desaret,, hotel ,,Orce Nikolov,, i restoran ,,Biljanini izvori,, sopstvenost na dru{tvoto locirani na Ohridskoto Ezero, so cel da se zapre negativniot trend na dru{tvoto. Za taa cel, be{e objaven oglas za davawe pod zakup na navedenite objekti pri {to tro{ocite za tekovno odr`uvawe, struja, voda i komunalii se na tovar na zakupecot, prezemawe na vraboteni za vremetrawe na zakupot (pravna forma za statusot so garantirani prava po Zakon i Kolektiven dogovor) i sl.

Soglasno objaveniot oglas, Odborot na direktori pri AD,,OHRIDTURIST,, po razgleduvaweto na ponudite odlu~i hotelot ,,Desaret,, da se dade pod zakup na DOOEL ,,TEDI KOMERC,, Ohrid za period od 15.05.2009 godina do 14.05.2012 godina. Dogovorot za zakup e prodol`en u{te za tri godini so obvrski zakupecot da investira sopstveni sredstva za kompletno renovirawe vo paviqonite na hotelskiot kompleks ,,Desaret,, odnosno 70 sobi, pri {to za rabotite koj }e se izvedat kako grade`ni zafati i opremuvawe na sobite, zakupecot nemo`e da bara bilo kakov nadomest od zakupodava~ot i sobite so izvedenite grade`ni raboti i vgradenata oprema se sopstvenost na zakupodava~ot. Zakupecot se obvrza da go koristi navedeniot objekt so site osnovni sredstva, oprema i siten inventar koi se nao|aat vo objektot. Isto taka, DOOEL ,,TEDI KOMERC,, Ohrid se obvrza da prezeme i anga`ira na rabota vraboteni lica kaj zakupodavecot, koi po raspored na rabotni zada~i se rasporedeni vo dadenite objekti. Zakupecot e dol`en na istite da im gi garantira i obezbedi pravata i obvrskite od raboten odnos soglasno Zakon i Kolektiven dogovor. Za anga`iraweto na vrabotenite lica zakupecot mu ispla}a na zakupodavecot na ime uslugi mese~en iznos vo visina na bruto platite.

So restoran ,,Ostrovo,, od 01.07.2008 godina stopanisuva Dru{tvoto za ugostitelstvo, turizam, trgovija i uslugi ,,Ostrovo,, BDB DOO-Qubani{ta. So Dogovorot za delovna sorabotka zakupecot mo`e da obavuva samo ugostitelska dejnost so nov sovremen na~in na menaxirawe vo raboteweto na restoranot zaradi podobruvawe na raboteweto i ostvaruvawe na profit. Isto taka, zakupecot se obvrza da prezeme 10 vraboteni koi se po raspored anga`irani na rabota vo restoranot.

Avtokamp ,,Qubani{ta,, od 01.07.2008 godina e daden pod zakup na TD ,,Tedi komerc,, DOOEL-Ohrid so site osnovni sredstva, inventar i oprema koi se nao|aat vo Avtokampot. Zakupecot e dol`en da prezeme-anga`ira na rabota 10 vraboteni lica kaj zakupodavecot, koi po raspored na rabotni zada~i se rasporedeni vo objektot {to }e go koristi pod zakup i na istite e dol`en da im gi garantira i obezbedi pravata i obvrskite od raboten odnos soglasno Zakon i Kolektiven dogovor.

So restoran ,,Biljanini izvori,, od 15.05.2009 godina stopanisuva ,,Grupacija Filip,, DOO-Ohrid. So Dogovor za delovna sorabotka zakupecot mo`e da obavuva samo ugostitelska dejnost so nov sovremen na~in na menaxirawe vo raboteweto na restoranot za podobruvawe na raboteweto i ostvaruvawe na profit. Isto taka, se obvrza da prezeme na rabota 14 vraboteni koi po raspored se anga`irani na rabota vo restoranot.

Ostvareni finansiski rezultati

Godi{nata smetka, odnosno osnovnite finansiski izve{tai za 2011 godina se izgotveni soglasno op{to prifatenite smetkovodstveni principi i praktika, dano~nite i smetkovodstvenite propisi. Obvrskata za izgotvuvawe na godi{nata smetka proizleguva od odredbite za smetkovodstvo vo Zakonot za trgovski dru{tva (~len 469,476, 477 i 482).

So godi{nata smetka za 2011 godina trgovskite dru{tva do Centralniot registar dostavuvaat i finansiski izve{tai, ~ija sodr`ina pretstavuva rezultanta od smetkovodstvenata evidencija vo delovnata godina.

Celta na izgotvuvaweto na godi{nata smetka e da se utvrdi sostojbata na sredstvata, izvorite na sredstvata, kapitalot i obvrskite, no i finansiskiot rezultat od raboteweto (dobivka ili zaguba) vrz osnova na utvrdenite prihodi i tro{oci odnosno rashodi, od po~etokot na delovnata godina do posledniot den od presmetkovniot period. 

Vkupnata aktiva na AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid so sostojba na den 31.12.2011 godina iznesuva 563.042.876 denari i ja so~inuvaat postojanite i tekovnite sredstva. Vo postojani sredstva spa|aat materijalni i dolgoro~ni finansiski sredstva. Vo materijalni sredstva spa|aat: grade`ni objekti, oprema, transportni sredstva i sl. i tie se iska`ani po nabavna vrednost namalena za akumuliranata amortizacija. Amortizacijata se presmetuva po stapki ne poniski od stapkite propi{ani so nomenklaturata na sredstvata za amortizacija i godi{nite amortizacioni stapki koi se odreduvaat taka {to nabavnata vrednost na osnovnite sredstva se amortizira vo ednakvi godi{ni iznosi vo tekot na predvideniot korisen vek na upotreba.

Pod grade`ni objekti se podrazbiraat zgradite i drugite objekti koi slu`at za izvr{uvawe na funkcijata na dru{tvoto i se evidentiraat po nivnata nabavna vrednost. Nabavnata vrednost na grade`nite objekti ja so~inuvaat nabavnata vrednost na dobavuva~ot zgolemena za zavisnite tro{oci. Vo strukturata na vkupnata aktiva grade`nite objekti u~estvuvaat so 79,05% i iznesuvaat 445.062.569 denari.

R.br.    O  p  i  s    2011 2010

   iznos            %         iznos          %      Ind.

a) Postojani sredstva          491.578.013   87,31   498.778.609   86,59      99

 • Nematerijalni sredstva       –                –            –         –

 • Materijalni sredstva         447.361.236   79,46   454.561.832   78,91    98

 • Dolgoro~.finans.sredst.      44.216.777     7,85     44.216.777     7,68  100

b) Tekovni sredstva                   71.464.863     12,69    77.262.248   13,41    92

 • Zalihi                                       8.145.670     1,45       8.963.321    1,56     91

 • Pobaruvawa 12.997.100      2,31      19.805.026    3,44    66

 • Kratkoro~.finans.vlo`uv.    2.606.456      0,46        1.406.456    0,24  185

 • Pari~. sred.i har.od vred.   47.715.637      8,47      47.087.445    8,17  101

VKUPNO:              563.042.876  100,00     576.040.857 100,00  98

________________________________________________________________________   

Pod oprema se podrazbiraat predmetite koi slu`at za izvr{uvawe na dejnosta na dru{tvoto, a ~ij vek na traewe e podolg od edna godina i poedine~nata vrednost e pogolema od dve prose~ni plati vo Republika Makedonija.

Opremata se evidentira po nabavna cena. Vrednosta na opremata vo delovnata 2011 godina bele`i porast od 19% vo odnos na bazniot period i iznesuva 1.953.730 denari.

Dolgoro~nite finansiski sredstva se evidentiraat po nivnata nominalna vrednost, se odnesuvaat na vlo`uvawa vo povrzani subjekti, odnosno akcii i se na minatogodi{noto nivo, vo iznos od 25.821.900 denari i vlo`uvawa vo hartii od vrednost vo iznos od 18,394,877 denari.

Tekovnite sredstva se sostojat od zalihi, pobaruvawa, kratkoro~ni finansiski vlo`uvawa i pari~ni sredstva i hartii od vrednost. Vo zalihi spa|aat surovinite i drugi materijali koi se uslov za vr{ewe na dejnosta na dru{tvoto i trgovski stoki. Zalihite na surovini i trgovski stoki vo delovnata 2011 godina i iznesuvaat 8.145.670 denari i bele`at pad od 9%.

Pobaruvawata iznesuvaat 12.997.100 denari so pad od 34% vo sporedba so minatata godina i se rezultat pred se na pobaruvawa od kupuva~ite vo zemjata vo iznos od 11.526.156 denari. Ostanatite pobaruvawa iznesuvaat 555.199 denari i se odnesuvaat na pobaruvawa po osnov na plateni tro{oci za idnite periodi vo iznos od 52.249 denari i pobaruvawa od personal vo iznos od 502.950 denari.

Pari~nite sredstva i hartii od vrednost so sostojba na 31.12.2011 godina iznesuvaat 47.715.637. denari, so porast od 1%. Pod pari~ni sredstva se podrazbiraat onie pari~ni sredstva so koi raspolaga dru{tvoto, a koi se nao|aat kaj bankite i blagajnata vo samoto dru{tvo na den 31.12.2011 godina.

Vkupnata pasiva so sostojba na den 31.12.2011 godina iznesuva 563.042.876 denari.

Strukturata na pooddelnite kategorii vo vkupnata pasiva e sledna:

________________________________________________________________________

R.br.    O  p  i  s 2011 2010

   iznos            %         iznos            %    Ind.

1. Kapital i rezervi 555.578.467    98,67  564.645.797   98,02    99

 • Zapi{an kapital 792.582.864  140,77  792.582.864 137,58  100

 • Zakonski rezervi                      2.610.106      0,46      2.610.106    0,45  100

 • Akumulirana dobivka               4.216.508      0,75      3.143.642     0,55 134

 • Prenesena zaguba (-)              238.496.271    42,36   234.763.681  40,75 102

 • Zaguba za finans.godina(-)       5.334.740      0,95             –        –         –

 • Dobivka za finans.godina            –                –           1.072.866    0,19    –

2. Obvrski sprema doverit.           3.843.036      0,68       5.202.559    0,90   74

3.Odlo`.pla}awe na tro{.i

prih.vo idni periodi(PVR)      3.621.373       0,65       6.192.501    1,08  58

VKUPNO: 563.042.876   100,00   576.040.857 100,00  98

Vkupnata pasiva ja pretstavuvaat izvorite na postojniot kapital, obvrskite sprema doveritelite i prihodite koi se odnesuvaat na idni periodi, odnosno pasivni vremenski razgrani~uvawa.

Zapi{aniot kapital se iska`uva po nominalna vrednost i gi sodr`i obi~nite i preferencijalnite (prioritetnite) akcii. Kapitalot po osnov na obi~ni akcii iznesuva 204.045.553 denari, po osnov na prioritetni akcii 586.444.120 denari i ostanat kapital, odnosno fond za zaedni~ka potro{uva~ka od 2.093.191 denari.

Obvrskite sprema doveritelite iznesuvaat 3.843.036 denari i bele`at pad od 26% vo odnos na 2010 godina. Kaj obvrskite sprema dobavuva~ite (doveriteli po osnov na rabotewe) se zabele`uva porast od 71% i iznesuvaat 1.249.885 denari. Obvrskite za avansi bele`at pad od 23%.

Pod prihodi na idnite periodi, odnosno pasivni vremenski razgrani~uvawa se smetaat onie pari~ni sredstva {to se primeni odedna{, a se odnesuvaat na podolg vremenski period (odnapred plateni zakupnini) i vo 2011 godina iznesuvaat 3.621.373 denari. Me|u pozna~ajnite prihodi koi od 2011 godina se preneseni za 2012 godina po osnov na zakupnini se odnesuvaat na slednite zakupci: ,,EL-EM,, DOOEL-Ohrid; ,,GRUPACIJA FILIP-Ohrid; ,,Jovanas,, DOO-Ohrid; ,,Ostrovo BDB,, DOO-Ohrid; ,,Tedi komerc,, DOOEL-Ohrid; ,,TINEKS,,-Skopje i dr.

Vkupnite prihodi za periodot od 01.01.2011 godina do 31.12.2011 godina se utvrdeni po principot na presmetana realizacija i iznesuvaat 47.630.714 denari so pad od 31% vo odnos na lani. Prihodite se formiraat od redovnite aktivnosti na dru{tvoto soglasno smetkovodstvenite propisi kade kako prihodi se smetaat: prihodi ostvareni od proda`ba na stoki i uslugi na doma{en pazar (hrana, pijalok i sl.), prihodi od zakupnini i sl. Vrednosta na fakturiranata realizacija ja sodr`i fakturnata vrednost na prodadenite stoki i uslugi bez danokot na dodadenata vrednost i odnapred dogovorenite popusti koi se iska`ani vo fakturata.

Vo strukturata na vkupnite prihodi u~estvoto na pooddelnite kategorii e sledna:

________________________________________________________________________

R.br.    O  p  i  s 2011 2010

   iznos            %         iznos          %     Ind.

1. Prihodi od prod.stoki i

    uslugi na doma{en pazar       20.131.808  42,27    22.514.569   32,65     89

 1. Prihodi od kirii   25.838.537  54.25    26.530.671   38,48     97

 2. Prih. od u~estvo vo vlo`uv.        –                –                8.440      0,01     –

 3. Prihodi od kamati                      752.231    1,58        505.703     0.73   149

 4. Prih.od naplat.otpi{.pobar.     804.746    1,69    18.394.877   26,68      4

 5. Kapitalna dobivka                              –          –         1.000.000    1,45      –

 6. Ostanati tro{oci od rabot.       103.392    0,21               327        –         –

VKUPNO:                   47.630.714 100,00  68.954.587  100,00     69

________________________________________________________________________

Vo vkupnite prihodi najgolemo u~estvo od 54,25% se zabele`uva kaj prihodite ostvareni od zakupnini, vo iznos od 25.838.537 denari i pad od 3% vo odnos na minatata godina. Dogovorite za zakup sklu~eni pome|u zakupodavecot i zakupecot se solemniziraat kaj notar so cel da se obezbedi na brz i ednostaven na~in za{tita na interesite na dru{tvoto vo slu~aj na raskinuvawe na dogovorite od na{a strana poradi nepo~ituvawe na obvrskite od strana na zakupecot. Isto taka vo strukturata na vkupnite prihodi, prihodite ostvareni so proda`ba na stoki i uslugi na doma{en pazar u~estvuvaat so 42,27%, vo iznos od 20.131.808 denari. Vo sostav na prihodite ostvareni so proda`ba na stoki i uslugi na doma{en pazar spa|aat prihodite od ostvareni no}evawa vo hotel ,,Orce Nikolov,, vo iznos od 56.322 denari.

Vo sostav na prihodite ostvareni od proda`ba na stoki i uslugi spa|aat i prihodite realizirani od refakturirawe na uslugi za odredeni zakupci vo iznos od 19.821.563 denari. Od refakturirawe na struja ostvaren e prihod od 7.834.358 denari i toa vo kompleks ,,Letnica,, za struja e fakturiran iznos od 5.794.778 denari, Avtokamp ,,Qubani{ta,, iznos od 914.892 denari, restoran ,,Ostrovo,, iznos od 488.809 denari i restoran ,,Orient,, iznos od 635.880 denari. Od refakturirawe na bruto plata ostvaren e prihod od 11.928.231 denari i toa iznos od 7.021.502 denari za vrabotenite od hotel ,,Desaret,, na ,,Tedi komerc,, DOOEL-Ohrid, za vrabotenite vo avtokamp ,,Qubani{ta iznos od 1.972.799 denari, na ,,Ostrovo,, BDB DOO-Ohrid iznos od 1.208.611 denari i ,,Grupacija Filip,,-Ohrid za restoran ,,Biljanini izvori,, iznos od 1.725.320 denari.

Od refakturirawe na voda vo kompleks ,,Letnica,, ostvaren e prihod od 253.923 denari.

Vkupnite rashodi za delovnata 2011 godina gi so~inuvaat site tro{oci i drugi rashodi koi soglasno postojniot smetkoven plan i bilansni {emi se grupirani vo slednive grupi:

R.br.    O  p  i  s    2011 2010

   iznos            %         iznos          %     Ind.

 1. Materijalni tro{oci            9.227.859     17,65   10.585.235  15,99     87

 2. Tro{oci za vraboteni         18.291.273     34.98   19.017.628  28,73     96

 3. Amortizacija                        15.251.048     29,17    15.305.542  23,12  100

 4. Rash. po osnov na kamati

      i kursni razliki                             –             –                 1.646      –         –

5. Ostan. tro{oci od rabot.       3.827.548      7,32        4.513.435  6,82    85

6. Vrednos.usog.na tekov.s-va     5.687.345    10,88      16.777.750 25,34    34

VKUPNO: 52.285.073 100,00      66.201.236 100,00   79

Vkupnite rashodi vo delovnata 2011 godina iznesuvaat 52.285.073 denari. Vo formiraweto na vkupnite rashodi materijalnite tro{oci u~estvuvaat so 17,65%, tro{ocite za vraboteni so 34,98%, amortizacija so 29,17%, ostanati tro{oci od raboteweto so 7,32% i sl.

Pod terminot tro{oci se podrazbiraat site izdatoci i potro{oci koi se napraveni za izvr{uvawe na zada~ata za raboteweto na dru{tvoto.

Materijalnite tro{oci gi so~inuvaat tro{ocite za surovini i materijali, elektri~na energija, pogonsko gorivo (nafta, mazut, benzin, plin), transportni uslugi, uslugi za investiciono odr`uvawe, tro{oci za naemnini i drugi uslugi (voda, komunalni uslugi, zdravstveni uslugi i sl.). Materijalnite tro{oci se prezentirani spored nabavnata vrednost i iznesuvaat 9.227.859 denari i toa za surovini i materijali potro{eni se 78.965 denari, za elektri~na energija 5.818.965 denari, za pogonsko gorivo 66.692 denari, za PTT uslugi 468.286 denari, uslugi za investiciono odr`uvawe, odnosno uslugi {to nemaat tretman na vlo`uvawa 54.996 denari. Tro{ocite za naemnini (zakupnini) iznesuvaat 1.538.474 denari i se odnesuvaat za pla}awe na zakupnina za koristewe pod zakup na restoran ,,Ostrovo,,. Za voda potro{eni se sredstva vo iznos od 85.071 denari, za komunalni uslugi 105.321 denari, za registracija na vozila 7.275 denari i sl.

Tro{ocite za vraboteni se evidentiraat spored nominalnite iznosi i gi opfa}aat vkalkuliranite bruto plati i vkalkuliranite nadomesti na plata kako {to se nadomestite na plati za vreme na: boleduvawa, godi{ni odmori, dr`avni praznici, suspenzija od rabota i dr. Za tro{oci na vrabotenite vo tekot na 2011 godina se izdvoeni sredstva vo iznos od 18.291.273 denari, so pad od 4% vo odnos na minatata godina.

Prose~niot broj na vraboteni spored sostojbata na krajot na mesecot iznesuva 94 izvr{iteli, so pad od 4% vo odnos na bazniot period.

U~estvoto od ma{ki pol vo vkupniot broj vraboteni vo analiziranata godina iznesuva 53% , a od `enski pol 47%.

Prose~nata isplatena bruto plata po vraboten iznesuva 16.216 denari.

Amortizacijata se presmetuva po propi{anite stapki soglasno nomenklaturata na sredstvata za amortizacija i za delovnata 2011 godina se izdvoeni sredstva vo iznos od 15.251.048 denari.

Ostanatite tro{oci od raboteweto gi so~inuvaat nadomestite na vrabotenite za slu`beni patuvawa, prevoz na rabotnicite do i od rabotnoto mesto, pomo{ na rabotnici i drugi li~ni primawa i nadomesti na vrabotenite, reprezentacija, tro{oci za privremeni i povremeni raboti i sl. Ovie ostanati tro{oci od raboteweto iznesuvaat 3.827.548 denari, so pad od 15%. Za prevoz na vrabotenite do rabotnoto mesto i od rabotnoto mesto se potro{eni sredstva vo iznos od 74.425 denari, za otpremnina pri odewe vo penzija i po osnov na tehnolo{ki vi{ok se potro{eni sredstva vo iznos od 107.121 denari. i sl. Za sudski i administrativni taksi se plateni 125.563 denari, za advokatski i notarski uslugi se isplateni 678.730 denari i sl. Vrednosnoto usoglasuvawe na kratkoro~ni pobaruvawa iznesuva 5.687.345 denari. Kratkoro~ni pobaruvawa se onie  pobaruvawa ~ij rok na dospeanost e pokratok od edna godina. Vo ovaa kategorija na tro{oci spa|aat pobaruvawata koi {to ne mo`at da se naplatat, odnosno somnitelnite i spornite pobaruvawa.

 

AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid delovnata 2011 godina ja zavr{i so neto zaguba vo iznos od 5.334.740 denari. Neto zagubata prestavuva negativna razlika pome|u pomaliot iznos na ostvarenite prihodi i pogolemiot iznos na napraveni rashodi i toa:

– Vkupen prihod – 47.630.714

– Vkupni rashodi – 52.285.073

– Zaguba pred odano~uvawe –   4.654.359

– Danok na dobivka na nepriz.rashodi –     680.381

– Neto zaguba –  5.334.740

Imeno, soglasno ~len 39-a od Zakonot za danokot na dobivka AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid kako dano~en obvrznik e dol`en da presmeta i danok na dobivka na nepriznaeni rashodi po dano~na stapka od 10%, a vo konkretniot slu~aj iznesuva 680.381 denari.

Neto zagubata vo AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid za delovnata 2011 godina iznesuva 5.334.740 denari.

Zagubata proizleguva pred se od potrebite soglasno izmenite vo zakonskite propisi da se izvr{i vrednosno usoglasuvawe na kratkoro~nite pobaruvawa vo slu~aj koga nivnata naplata e neizvesna i vo konkretniot slu~aj iznesuva 5.687.345 denari. Ova vrednosno usoglasuvawe se odnesuva pred se na pobaruvawata od slednite kupuva~i: ,,Jovanas,, iznos od 1.180.560 denari, ,,Bojan 2008 M,, iznos od 887.760 denari, ,,Vis-Pink,, iznos od 782.297 denari, ,,Bakido,, iznos od 2.688.015 denari.

Vo meguvreme del od otpi{anite pobaruvawa koi se utu`eni se naplateni, a nekoi se seu{te vo sudska postapka.

Soglasno ~len 20 a, od Zakonot za danok na dobivka, pobaruvawata i finansiskite vlo`uvawa koi ne mo`at da se naplatat i koi se otpi{uvaat po pat na ispravka na vrednosta, ne se priznavaat na tovar na rashodite vo dano~niot bilans.

AD,,OHRIDTURIST,,-OHRID

     ODBOR NA DIREKTORI

  Pretsedatel,

            Koleski Kire

AD,,OHRIDTURIST,,-OHRID

I Z V E [ T A J

za ostvareni finansiski rezultati od 01.01-31.12.2011 godina

 

 

I. Ostvaren vkupen prihod                                  47.630.714

Vkupni rashodi                                  52.285.073

Zaguba pred odano~uvawe                                                    4.654.359

Danok na dobivka na nepriznaeni rashodi                             680.381

Neto zaguba                                               5.334.740   

======================================================

 

STRUKTURA NA TRO[OCITE OD RABOTEWETO NA AD ,,OHRIDTURIST,,-OHRID OD 01.01.2011 GOD. DO 31.12.2011 GODINA 

 

1.Tro{oci za surovini i materijali 78.965

– tro{oci za materijali                               1.697

– tro{oci za pijaloci          6.542

– tro{oci za kancelar.materijali                   40.171            

– tro{oci za odr`uvawe                                        11.822

 

2. Tro{oci za energija        5.885.657

– elektri~na energija              5.818.965

– gorivo i mazivo        46.362

– gorivo za vozila        20.330

 

3. Tro{oci za uslugi           468.286

PTT uslugi      468.286

 

4. Uslugi za odr`uvawe i za{tita                                   54.996

 

5.Naem-lizing        1.538.474

 

6. Komunalni uslugi 105.321         

voda                   85.071

gubretarina      105.321

 

7. Ostanati uslugi                               1.096.160

registracija na vozila           7.275    

stru~na literatura         35.905

ostanati uslugi               1.052.980

8. Tro{oci za amortizacija                              15.251.048    

9. Ostanati tro{oci od raboteweto 108.632

dnevnici za sl.pat vo zemjata                    52.444

nadomest za tro{oci za slu`ben pat         56.188

 

10. Nadomest na tro{oci na vraboteni             102.425

– prevoz do i od rabota                                       74.425

– zadol`itelni sistematski pregledi             28.000

11.Tro{oci za reprezentacija    18.745

12.Ostanati tro{oci na vrabotenite                          107.121

– pomo{ na rabotnici      –

– otpremnina-tehnolo{ki vi{ok       107.121

              

13.Tro{oci za osiguruvawe             778.045

 

14.Danoci koi ne zavisat od rezultat            12.640      

– tro{oci za danok na imot           5.100

– tro{oci za radiodifuzna taksa           7.540

 

15.Bankar. uslugi i tro{oci za platen promet           102.740

– bankarski uslugi         81.300

– ~lenarina za komora         21.440

 

16.Ostanati tro{oci na raboteweto        1.499.480      

– sudski,administr.taksi       125.563

– notarski advokatski uslugi       678.730

– finansiska revizija       123.120

– ostanati tro{oci na raboteweto       572.067

 

17.Vrednosno usoglasuv.na kratk.pobaruv.                   5.687.345

18.Bruto plata i nadomestoci                                                 18.291.273

   

19.Kusoci, kalo, rastur        1.097.721

 

 

 

 

 

 

VKUPNI TRO[OCI:      52.285.073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTURA NA PRIHODI OD RABOTEWETO NA AD ,,OHRIDTURIST,,-OHRID od 01.01.2011 god. do 31.12.2011 GODINA 

 

 

1. Prihodi od proda`ba 20.131.808

– no}evawa doma{ni        56.322

– no}evawa stranski             –

– hrana doma{ni                        –

– hrana stranski                        –

– ostanalo(PTT,bruto plata,struja)     19.821.563          

– ostanalo(voda i dr.)                                253.923

 

2. Prihodi od naemnini 25.838.537

 

3. Prihodi od kamati                                       752.231

 

4. Prihodi od naplat.otpi{. pobaruvawa                 804.746

 

5. Ostanati prihodi od raboteweto                                       103.392

 

 

 

 

 

VKUPNI PRIHODI:           47.630.714

 

За да го превземете записникот од 28/03/2012 кликенете тука